உலகின்  ஃபேமஸான 15  வெஜிடேரியன் உணவு வகைகள்!

Masala Dosa  (India)

Onion

Pizza (Italy)

Onion

Chana Masala (India)

Onion

Hummus Platter (Middle East)

Onion

Kasha (Russia)

Onion

Avocado Toast (Australia)

Onion

Ratatouille  (France)

Onion

Fattoush  (Lebanon)

Onion

Vegetable Sushi (Japan)

Onion

Palak Paneer (India)

Onion

Kisir (Turkey)

Onion

Chilaquiles  (Mexico)

Onion

Pasta (Italy/ China)

Onion

Patatas bravas (Spain)

Onion

Dal Tadka  (India)

Onion