சோசியல் மீடியாக்களின் மாதாந்திர ஆக்டிவ் பயனாளர்கள் எவ்வளவு தெரியுமா?

Facebook: 2.9 Billion

Heart

YouTube: 2.2 Billion

Heart

WhatsApp: 2 Billion

Heart

WeChat: 1.2 Billion

Heart

Instagram: 1.2 Billion

Heart

Tiktok: 732 Million

Heart

Telegram: 700 Million

Heart

Snapchat: 528 Million

Heart

Pinterest: 459 million

Heart

Reddit: 430 million

Heart

Twitter: 396 million

Heart