வெயிட் போடணும்னு ஆசையா.... இதெல்லாம் உணவோடு சேர்த்து சாப்பிடுங்க!

Whole Grain Bread

Avocados

Cereal Bars

Dark Chocolate

Cheese

Whole eggs

Dried Fruit

Salmon

Red Meat

Nuts and Butters

 Smoothies

Yogurt