புகழ்பெற்ற இந்த நடனக் கலைகள் எந்த மாநிலத்தைச் சேர்ந்ததுனு தெரியுமா?

Bharatnatyam (Tamil Nadu)

Yellow Leaves

Kathak  (Uttar Pradesh)

Yellow Leaves

Kathakali (Kerala)

Yellow Leaves

 Manipuri  (Manipur)

Yellow Leaves

Odissi  (Odisha)

Yellow Leaves

Kuchipudi  (Andhra Pradesh)

Yellow Leaves

Mohiniyattam  (Kerala)

Yellow Leaves

Sattriya  (Assam)

Yellow Leaves

Chhau ( Odisha)

Yellow Leaves

Gaudiya Nritya (West Bengal)

Yellow Leaves