பாலூட்டும் தாய்மார்கள் அவசியம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய உணவுகள்!

Avocados

Nuts

Beans and Legumes

Mushrooms

Green Leafy Vegetables

Red and Orange Root Vegetables

Whole Grain Bread

Chia Seeds

Hemp Seeds

Flaxseeds

Broccoli

Brown Rice