பாம்பே  ஜெயஸ்ரீ-யின் எவர்கிரீன் "ஹிட் சாங்ஸ்"

யாரோ மனதிலே

வசீகரா

வெண்பனியே

உனக்குள் நானே

மலர்களே மலர வேண்டாம்

சுற்றும் விழி சுடரே

பார்த்த முதல் நாளே

செல்லமே செல்லமே

சிறு தொடுதலிலே

ஹேய் நிஜமே

முதல் கனவே

மின்னல்கள் கூத்தாடும்