"இப்படியெல்லாம் ஓவியங்கள் இருக்கா" சிந்திக்க வைக்கும் 'Street Arts'

Faith in Women Minneapolis - USA

Shepard Fairey Los Angeles

Ocean Concrete Canada

Little Girl with Balloon - London

V-J Day kiss  New York

We the youth Pennslyvania

Love Won’t Tear Us Apart - Paris

NorthWest Walls Festival - Belgium

My God, Help me to Survive this deadly Love - Berlin

City Man - Canada