Arrow

Varadarajan Mudaliar

Tiger Memon

Dawood  Ibrahim

Chota Rajan

Ejaz  Lakdawala

Abu Salem

Thug Behram

Bada Rajan

Arun Gawli

Karim Lala