`இங்கெல்லாம் போயிருக்கீங்களா?!’ இந்தியாவின்  அழகான 10  தேயிலைத்  தோட்டங்கள்!

Munnar Tea Estates,  Kerala, India

Kericho Tea Field, Kenya

Rize Estates, Turkey

Pedro Tea Estate,  Nuwara Eliya, Sri Lanka

Happy Valley Tea Estate,  Darjeeling, West Bengal, India

Zealong, Waikato,  New Zealand

Wazuka Tea Field, Japan

Boh Tea Plantations, Cameron  Highlands, Malaysia

Moc Chau Plateau, Vietnam

 Nilgiris Tea Estates,  Tamil Nadu, India