இந்தியாவின் அழகான 10 கார்டன்ஸ்!

Tulip Garden Srinagar, Kashmir

Government Botanical Garden  in Ooty, Tamil Nadu

Brindavan Gardens Mysore, Karnataka

Eco Park, Kolkata - One of the biggest urban gardens in India

Lalbagh Botanical Garden, Bengaluru

Rock Garden in Chandigarh

உங்க Favourite Celebrities பத்தின  1000+ Super Cool தகவல்கள் படிக்க 7WOWFacts Android app Install பண்ணுங்க!

Hanging Gardens, Mumbai

Mughal Gardens of Rashtrapati Bhavan, New Delhi

Blossom Park, Munnar,  Kerala

AJC Bose Botanical Garden, Kolkata