"பூக்களே சற்று ஓய்வெடுங்கள்" கொடைக்கானல் மலர் கண்காட்சியில் கண்கவர்ந்த  பூக்கள்

Hydrangea

Calendula

Agapanthus

Alstroemeria

Antirrhinum

Dahlia

Phlox

Calla lilly

Red Salvia

Zinnia

Dianthus

Aster

Daisy

Pancy 

Verbena