இந்தியாவில் யுனெஸ்கோ பாரம்பரிய அந்தஸ்து பெற்ற  12 இடங்கள்!

The Kailasa Temple in Ellora 

The Ajanta Caves 

Group of Monuments at Hampi, Karnataka

Group of Monuments at Mahabalipuram, Tamil Nadu

Khajuraho Group of Monuments, Madhya Pradesh

Sun Temple, Konarak, Odisha

Rock Shelters of Bhimbetka, Madhya Pradesh

Hill Forts of Rajasthan

உங்க Favourite Celebrities பத்தின  1000+ Super Cool தகவல்கள் படிக்க 7WOWFacts Android app Install பண்ணுங்க!

Archaeological Site, Bihar

Great Living Chola  Temples, Tamil Nadu

Rani-ki-Vav at Patan,  Gujarat

Elephanta Caves, Mumbai