இது வரை தமிழகத்தை உலுக்கிய புயல்கள்! 

நிஷா - 2008

ஜல் - 2010

தானே - 2011

நீலம் - 2012

வர்தா - 2016

ஓக்கி - 2017

கஜா - 2018

நிவர் - 2020