ட்விட்டரில் அதிக 'Followers' கொண்ட டாப் 10 பிரபலங்கள்! 

Barack Obama: 133.2M

Elon Musk: 118.1M

Justin Bieber: 113.7M

Katy Perry: 108.8M

Rihanna: 107.2M

Cristiano Ronaldo: 105.1M

Taylor Swift: 91.9M

Donald Trump: 87.6M

Lady Gaga: 84.9M

Narendra Modi: 84.5M