"சிறுத்தை முதல் அண்ணாத்த வரை" சிறுத்தை சிவா இயக்கிய படங்கள்! 

Siruthai (2011)

Daruvu (2012)

Souryam (2008)

Sankham (2009)

Veeram (2014)

Vedalam (2015)

Vivegam (2017)

Viswasam (2019)

Annatthe (2021)