சின்னத்திரையில் கலக்கிய  ரியல் லைப் ஜோடிகள்!

Bose Venkat - Sonia

Chetan - Devadarshini

Ganesh Venkatram - Nisha

Sanjeev - Preethi

Sameera - Syed 

Michael - Vandana

Shabana - Aryan

Shreya - Sidhu

Sanjeev - Alya Manasa

Aarti - Ganeshkar

Chaya Singh - Krishna

Prajin - Sandra Amy

Senthil - Sreeja

Reshma - Madhan

Raghav - Preetha