"செல்ஃபி" எடுக்க தடை விதிக்கப்பட்ட இடங்கள்! 

Disneyland (California)

Colosseum (Italy)

Mecca (Saudi Arabia)

Pompolina (Spain)

Lollapalooza

Lake Tahoe (California)

Garoupe (France)

Australia Open Tennis (Melbourne)

Webminster Abbey

Sistine Chapel