'என்னா வெயிலு..!’ சம்மருக்கு தேவையான  Skin Care Essentials

 Sunscreen Cream

Facial Wipes

Antiperspirant

Lip Balm

Clay Mask

D Tan Scrub

Rose Water Mist

Aloe Vera Gel

Moisturiser

Face Toner

Face Wash

Blotting Sheets