"ஹே பச்சை வண்ண பூவே..!" உங்க டேபிளை அழகாக்கும் Desk Plants

Money Plant

Syngonium

Anthurium

Peace Lily

ZZ Plant

Snake Plant

Star Cactus

Spider Plant

Aglaonema Lipstick Plant

Lucky Bamboo

Spider lily

Areca palm

Jade plant

Aralias

Philodendron