2022-ன் பாதுகாப்பான உலகின் 10 'நகரங்கள்'

Copenhagen  (Denmark)

Green Location Pin

Toronto (Canada)

Green Location Pin

Singapore

Green Location Pin

Sydney (Australia)

Green Location Pin

Tokyo (Japan)

Green Location Pin

Amsterdam (Netherlands

Green Location Pin

Wellington (UK)

Green Location Pin

Melbourne  (Australia)

Green Location Pin

Hong Kong (China)

Green Location Pin

Stockholm (Sweden)

Green Location Pin