நிச்சயம் பார்க்க வேண்டிய கோவாவின் டாப் 10 இடங்கள்!

Mahadev Temple,  Tambi Surla

Cotigao Wildlife  Sanctuary, Canacona

Cumbarjua Backwater Canal, Carmali

Pequeno (Bat) Island,  Baina

Savoi Spice Plantations, Ponda

Carambolim Lake,  Carmali

Mystic Woods by The Butterfly Conservatory, Priol

Bird Sanctuary,  Ribandar

Chorla Ghats

Mainapi Waterfall,  Netravali