நெட்ஃபிளிக்ஸின் 10 Upcoming வெப் சீரிஸ்கள் எதெல்லாம் தெரியுமா?

Peaky Blinders (S-6)  10 June 2022

The Umbrella  Academy (S-3)   22 June 2022

God's Favourite  Idiot (S-1)  15 June 2022

Iron Chef Quest for an Iron Legend (S-1)   15 June 2022

First Kill (S-1)  10 June 2022

Snowflake Mountain (S-1)  22 June 2022

Man Vs Bee (S- 1) 24 June 2022

Rhythm + Flow France (S-1)  9 June2022

Virgin River (S-4) 20 June 2022

Up Shaws (S-2) 29 June 2022