2022-ஆம் ஆண்டு IMDB-யில் முதல் 15 இடத்தில் இருக்கும் தமிழ் படங்கள்!

விக்ரம்

பொன்னியின் செல்வன் - 1

மகான்

வெந்து தணிந்தது காடு

முதல் நீ முடிவும் நீ

சில நேரங்களில்  சில மனிதர்கள்

FIR

கடைசி விவசாயி

டாணாக்காரன்

சாணிக் காயிதம்

நெஞ்சுக்கு நீதி

திருச்சிற்றம்பலம்

சர்தார்

ராக்கெட்ரி

கார்கி