இந்தியாவின் 7 அழகிய விமான நிலையங்கள்!

Kushok Bakula Rimpochee Airport, Ladakh  

Veer Savarkar International Airport, Port Blair

Gaggal Airport, Kangra, Himachal Pradesh

Agatti Airport, Lakshadweep

Shimla Airport,  Himachal Pradesh

Lengpui Airport,  Mizoram

Pakyong Airport, Sikkim