`சில்லென்ற பனியே...’ டிசம்பரில் பனிப்பொழிவு பெறும் இந்தியாவின் 10 இடங்கள்!

MANALI,  HIMACHAL PRADESH

DHANAULTI, UTTARKHAND

ALMORA, UTTARAKHAND

GULMARG,  JAMMU AND KASHMIR

LAMBASINGI,  ANDHRA PRADESH

DARJEELING,  WEST BENGAL

AULI, UTTARAKHAND

TAWANG,  ARUNACHAL PRADESH

NAINITAL, UTTARAKHAND

MUNSIYARI, UTTARAKHAND