டூர்வலம் : திருச்சியில் மிஸ் பண்ணக்கூடாத 10 இடங்கள்!

RockFort Temple (திருச்சியிலிருந்து 11 கி.மீ)

Kallanai  (திருச்சியிலிருந்து 12 கி.மீ)

Puliyancholai Falls (திருச்சியிலிருந்து 41 கி.மீ)

Railway Museum (திருச்சியிலிருந்து 8.8 கி.மீ)

Sriranganathaswamy Temple, Srirangam (திருச்சியிலிருந்து 8 கி.மீ)

 Agaya Gangai Waterfalls (திருச்சியிலிருந்து 63 கி.மீ)

Mukkombu (திருச்சியிலிருந்து 17 கி.மீ)

Butterfly Park (திருச்சியிலிருந்து 17.3 கி.மீ)

Pachamalai Hills (திருச்சியிலிருந்து 80 கி.மீ)

St.Joseph Church (திருச்சியிலிருந்து 4.8 கி.மீ)

PuneethRajkumar: `ஒரு வயதுக்கு முன்பே சினிமாவில் அறிமுகம்… 19 விருதுகள்’ – புனித் ராஜ்குமார் கடந்துவந்த பாதை!