காஷ்மீரில் மிஸ் பண்ணக் கூடாத 'Tourist Spots'

Gulmarg

Off-white Location

Sonamarg

Off-white Location

Kupwara

Off-white Location

Pahalgam

Off-white Location

Hemis

Off-white Location

Kishtwar

Off-white Location

Doda

Off-white Location

Poonch

Off-white Location

Anantnag

Off-white Location

Shalimar Garden

Off-white Location

Jama Masjid

Off-white Location

Yusmarg

Off-white Location

Patnitop

Off-white Location

Aru Valley

Off-white Location

Khilanmarg

Off-white Location

Baltal

Off-white Location

Nigeen Lake

Off-white Location

Pari Mahal

Off-white Location

Tulian Lake

Off-white Location

Thajjwas

Off-white Location