உலகின் ஆச்சர்யமூட்டும் அதிசய சிற்பங்கள்!

Ecstasy of Saint Teresa- Italy

Pieta - Vatican City

The Bronze David  Italy

David - Italy

Laocoon and His Sons   Vatican City

Nike of Samothrace  Paris

The Rape of Proserpina    Rome

Nefertiti Bust - Berlin

The Little Mermaid  Denmark

The Motherland Calls Russia