காற்று மாசால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட உலகின்  10 நகரங்கள்!

Burst

1

Lahore

Burst

2

Dhaka

Burst

3

Delhi

Burst

4

Karachi

Burst

5

Kolkata

Burst

6

Baghdad

Burst

7

Mumbai

Burst

8

Krakow

Burst

9

Incheon

Burst

10

Kathmandu