உலகத்தின்  "மகிழ்ச்சியான" டாப் 10 நாடுகள்!

Finland

Denmark

Iceland

Switzerland

Netherlands

Luxembourg

Sweden

Norway

Israel

New Zealand